APPROVED SCHOOLS

International Schools Only

 

 

 

Magali Beauty & Holistic Therapists Training Centre

 

Senior Instructor: Tsung-Shih, Candy Kuo

Website: www.mbht.ca

 

EAMT AromaBeauty & Massage Training School

 

Principal & Senior tutor: Feng-Yi, Hsiao (Emily Hsiao)

Tutor: Chueh-Chih, Chou

Lee Siew Min

Chow Wei Sum

Chow Lai Kuan

Website: www.eamt.com.tw

 

Shirly Holistic Aromatherapy & Massage Training Centre

 

Senior Instructor: Shan-Yi, Lin (Shirley Lin)

Tutors: Li-Lin, Huang

            Yi-Ching, Huang

            An-Ling, Liu

 

Lydia's Institute of Holistic Healing

 

Senior tutor: Yie-Yun, Tsai (Daisy)

website: www.lydiainstitute.com

 

Angel Life School of Aromatherapy and Medical Cares

 

Senior tutor: Jean Lin Li Chiu

Website: www.aromas.com.tw

 

Victoria School of Beauty & Aromatherapy Massage (Canada)

 

Senior tutor: Pamela Kao Jui-Yun (Pamela Kao)

Website: www.victoriabeauty.ca

 

Ojas Aroma & Holistic Massaage Training Centre

 

Senior tutor: Yen-Hua, Chen (Karen Chen)

Website: www.ojasaroma.com

 

JWS Aroma Massage & Beauty Training International

 

Senior tutor: Ying-Chih, Chou (Joyce Chou)

Tutors: Liang-Fen, Ning

            Hong-Bo, Zhang

            Xiong-Ya, Bao

            Shu Lu

            Kai-Ming, Lin

            Wan-Yi, Zhang

            Jie-Jun, Deng